Strategy is about making choices, trade-offs; it's about deliberately choosing to be different. Michael Porter

 

GDPR

Crossroads Executive Solutions is een executive search-bureau gericht op het senior en executive management, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht of Advies. Om onze opdrachtgevers en contacten te kunnen bedienen verzamelen wij persoonlijke informatie en verwerken we deze voor onze opdrachtgevers. Hieronder vindt u uitleg hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ons privacy-beleid is van toepassing op alle informatie die wij van u ontvangen.

Ons bureau heeft discretie en bescherming van persoonsgegevens hoog in haar vaandel staan. Daarom hechten wij er veel waarde aan om inzicht te geven in ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en overdragen van persoonsgegevens en de veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens
Crossroads Executive Solutions verzamelt gegevens over personen (kandidaten) en contactpersonen van onze opdrachtgevers op verschillende manieren conform de Algemene Verordening Gegevens (EU) 2016/679. Dit houdt in dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Op verschillende wijze ontvangen wij uw persoonsgegevens. Allereerst houden wij die informatie bij die u zelf direct of indirect aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld door het sturen van uw CV per post of email, het uploaden van uw gegevens via ons online-webformulier, door ons te bellen, tijdens onze interviews en kennismakingsgesprekken, het afgeven van uw visitekaartje of te linken via sociale media. Daarnaast kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken die wij middels uw LinkedIn-profiel kunnen inzien. Dit blijft echter beperkt tot de informatie die door u op het desbetreffende openbare LinkedIn-profiel is geplaatst.

Doeleinden
Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten ten aanzien van u en onze opdrachtgevers. Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt om zo effectief mogelijk onze diensten aan u als (mogelijke) kandidaat en onze opdrachtgevers aan te kunnen bieden. Indien en voor zover noodzakelijk zullen wij uw toestemming vragen voor het verzamelen en verwerken van uw (overige) persoonsgegevens. Wij gebruiken deze informatie voor doeleinden die gerelateerd zijn aan uw contact met ons en de hieruit volgende diensten op het gebied van search en bemiddeling tussen personen (kandidaten) en organisaties (opdrachtgevers). Persoonlijke, aan ons toevertrouwde informatie wordt door Crossroads Executive Solutions nooit aan derden verstrekt, aan wie dan ook, tenzij u ons daartoe vooraf toestemming hebt gegeven.
Verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze doeleinden kan onder andere het volgende inhouden:
- Het beschrijven van uw kandidaat profiel volgens ons format;
- Het weergeven van statistieken van type kandidaten aan onze opdrachtgevers;
- Het verifiëren van referenties;
- Het schrijven van een selectieadvies aan onze opdrachtgevers;
- Het presenteren van uw CV aan onze opdrachtgever, uitsluitend nadat u hier toestemming voor hebt gegeven;
- Coaching en /of assessments;
- Het afnemen van een Talenten Motivatie Analyse (TMA) of een van de Hogan vragenlijsten en verwerken van deze gegevens in een profiel of (selectie)advies of voor coaching en/of assessments;
- Het toezenden van informatie over onze dienstverlening, en
- Het verstrekken van uw gegevens aan een derde partij om aan eventuele wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in onze beveiligde elektronische database (Otys) en zijn daar goed beschermd. Samen met onze provider Otys nemen wij op frequente basis passende maatregelen om de bescherming van de gegevens zoveel mogelijk te garanderen en om eventueel misbruik of het risico van ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te minimaliseren. Wij verzekeren u tevens dat derde partijen en gelieerde ondernemingen die persoonlijke gegevens verwerken namens Crossroads Executive Solutions adequate beveiliging in acht nemen en werken volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Bewaartermijn
De bewaartermijn voor uw gegevens zal voor zover noodzakelijk maximaal tien (10) jaar bedragen, of voor zoveel korter als door u (schriftelijk) wordt aangegeven. Wanneer deze periode verstrijkt, vraagt Crossroads Executive Solutions of wij uw persoonsgegevens langer mogen bewaren en verwerken. Uw persoonsgegevens zullen dan wederom worden bewaard voor een periode van tien (10) jaar, of voor zoveel korter als door u (schriftelijk) wordt aangegeven. In het geval u aangeeft dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens langer door Crossroads Executive Solutions worden bewaard, dan zullen wij trachten uw persoonsgegevens binnen binnen een werkweek te verwijderen.

Inzage en correctie en of aanvulling
Ten alle tijden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die Crossroads Executive Solutions verwerkt in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer;
- u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn;
- de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
- uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.
Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via een e-mail aan ons te zenden via office@crossroadses.nl. Geeft u daarbij aan wat u wenst dat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten u binnen een werkweek na ontvangst van uw verzoek een kennisgeving daarvan te zenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Daarnaast heeft Crossroads Executive Solutions het recht de toegang tot bepaalde delen van uw persoonsgegevens te weigeren om het recht op privacy van een andere persoon te beschermen of om te voorkomen dat inbreuk gedaan wordt op de vertrouwelijkheid van deze informatie. Tevens hebben wij het recht om uw registratie- of gehele profiel te verwijderen als we van mening zijn dat dit onjuist, verouderd of naar alle waarschijnlijkheid niet relevant is voor onze diensten.

Overdraagbaarheid
Het is mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en/of deze over te (laten) dragen aan een derde organisatie. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of desgewenst aan de desbetreffende derde organisatie worden verzonden. Indien u uw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via office@crossroadses.nl . Geeft u daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen een werkweek na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.  

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Crossroads Executive Solutions, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meldplicht datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat Crossroads Executive Solutions met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerkt en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij Crossroads Executive Solutions, dan zullen wij eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen wij dit binnen 72 uur melden aan de AP en zullen wij ook u zo spoedig mogelijk hiervan een melding doen.
Wij zullen u in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:
- Het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens;
- De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk, en;
- De door Crossroads Executive Solutions te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

Website en cookies
Crossroads Executive Solutions respecteert de privacy rechten en belangen van haar kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers van haar website. Daarom gebruikt onze website ( www.crossroadses.nl ) uitsluitend functionele cookies die ervoor zorgen dat de website optimaal presteert. Onze website maakt geen gebruik van commerciële cookies of van cookies voor tracking.
Daarnaast passen wij de volgende principes toe bij de behandeling van persoonsgegevens verkregen via de website:

  • Gegevens door u verstrekt zijn zo accuraat en actueel mogelijk;
  • Gegevens worden enkel verzameld voor de doeleinden als hierboven beschreven en als zodanig gebruikt. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens zullen worden beperkt tot deze doeleinden en u wordt hierbij vooraf geïnformeerd over de doeleinden en gebruik van zulke gegevens;
  • Gegevens die worden verwerkt zijn adequaat en relevant en niet bovenmatig in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Gegevens worden niet langer bewaard dan gepast of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of in verband met lokale wettelijke regelgeving;
  • Gegevens worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de wettelijke rechten van de persoon;
  • Geschikte technische en fysieke maatregelen worden genomen ter voorkoming van onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens door onbevoegde organisaties, openbaring of verwerking;
  • Crossroads Executive Solutions bewaart de door u aangeleverde gegevens in een beveiligde elektronische database (Otys) om u te kunnen voorzien van gewenste informatie en diensten;
  • De online formulieren van onze website (www.crossroadses.nl) en de gehanteerde database (Otys) zijn beveiligd ter voorkoming van het verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaring, verandering of beschadiging van de informatie onder ons beheer;
  • Door het verstrekken van uw persoonsgegevens gaat u ermee akkoord dat Crossroads Executive Solutions deze gegevens mag verwerken voor de doeleinden en in overeenstemming met de principes zoals opgenomen in dit privacy beleid.

Andere websites
Indien u via onze website, bijvoorbeeld door op een link te klikken van een andere organisatie genoemd in onze nieuwssectie, wordt geleid naar een andere website, kan het zijn dat deze website een ander privacy beleid hanteert. Wij raden u dan ook aan het privacy beleid van de desbetreffende organisatie te raadplegen. Wij hebben geen zeggenschap over informatie die wordt verzameld door deze derden en kunnen hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Personen jonger dan 18 jaar
Crossroads Executive Solutions is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Personen jonger dan 18 jaar komen niet in aanmerking om persoonlijke gegevens via ons online formulier door te geven en zullen worden verwijderd uit onze systemen. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Crossroads Executive Solutions er van uit dat u inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat Crossroads Executive Solutions wordt overgedragen aan een derde partij of dat Crossroads Executive Solutions fuseert met een derde partij. In dat geval behouden we ons het recht voor uw informatie over te dragen als onderdeel van de zakelijke activa van ons bedrijf. Het beleid ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens zal in een dergelijke situatie worden voortgezet.

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. In die situatie worden deze wijzigingen bekend gemaakt op de website.

Contact
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over ons privacy-beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 085-0479381 of via e-mail: office@crossroadses.nl

Crossroads Executive solutions gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close